The Impact of Marriages In The Process of Social Acceptance and Adaptation of Syrian Female Asylum Seekers (Siirt City)

Authors

  • Halil HADİMLİ Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Antalya, Türkiye
  • İhsan BULUT Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Antalya, Türkiye
  • Musa YÜKSEL Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
  • Hüseyin Melih ÖZDEMİR Ak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, Uşak, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7443781

Keywords:

Siirt, Female Asylum Seeker, Integration, Migration, Feminist Geography

Abstract

The main objective of the study is to examine the effect of marriages made between local people and female refugees in the context of the integration and acceptance process of women asylum seekers who migrate to Syria from Syria and who have the status of temporary protection. In this context, various NGOs and relevant institutions in the city and working on asylum seekers were interviewed and families were reached after obtaining the necessary data. The study is an ethnographic field study and semi -structured interviews with families were conducted. Siirt, which is the subject of the research, is located in the Tigris Department of the Southeastern Anatolia Region.

It can be defined as migration, individuals, societies, political, natural, social, ethnic and religious reasons for migration or voluntary relief or spatial mobility processes. Migration is a case of economic and cultural interaction beyond a single-sided spatial change process, in social status changes and results in socio-spatial tissue in socio-spatial tissue. The attendance of women has thrown in recent years. Nowadays, women's migration is one of the topics of the feminist geography that became a sub-branch of the geography. The increasing food problem and problem areas are more adversely affecting women and children causes women to migrate to safer locations.

Nowadays, the various problems that migration and migration brought in, especially as the Arab Spring, as a result of the immigration waves, which has been erupted in Syria since 2011, which has been erupted in Syria since 2011, is also spread in Turkey's completely in the city of Turkey. The city of Siirt is one of the cities of Syrian refugees. The city has a multilingual cultural structure and especially the Arabic is spoken to the sheltered factor in the preferring of asylum seekers.

References

Adıgüzel, Y. (2016). Göç sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Arpacı, M. Ulusaşırı Göç Ve Toplumsal Cinsiyet: Erzincan’da Yaşayan Afgan Kadınlar Örneği. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 135-154.

Bal, H, Aygül, H. H., Oğuz, Z. N., & Uysal, M. T. (2012). Göçle gelenlerin toplumsal sorunları (Isparta örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012(27), 191-210.

Bora, A. (2008). Ortadoğu'da Kadın Hareketleri: Farklı Yollar, Farklı Stratejiler. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 55-69.

Bora, A. (2007). Yoksulluk ve kadınlar, Tes-İş Dergisi, Sosyal dışlanma ve yoksulluk dosyası içinde, ss.95-99.

Castles, S., Miller, M. J., Bal, B. U., & Akbulut, İ. (2008). Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Chatty. D. (2019). Göçler çağı: Modern Ortadoğu'da Zorunlu Göç ve Mülksüzleştirme. (Çev. E. Demirci). Ankara: Koyusiyah Yayıncılık.

Deniz, A. (2018). Feminist coğrafya: Cinsiyetin coğrafyası & coğrafyanın cinsiyeti. içinde: Nurettin Özgen (Ed). Sosyal Coğrafya, 251-284. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Doğanay, H. (2017). Coğrafya Bilim Alanları Sözlüğü. İstanbul: Pegem Akademi Yayınları.

Doğanay, H., Şahin, F., & Özdemir, Ü. (2019). Feminist Coğrafya ve Kadın Göçmenler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 12, Sayı 17, 7-16.

Gerşil, G. (2015). Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu. Journal of Management & Economics, Celal Bayar Üniversitesi, 22(1), 59-181.

Kaya, M. (2018). Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Kadınların Evlenme Deneyimleri: Fırsatlar ve Riskler. Bursa Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Göç Ve Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-22 Aralık 2018, (ss. 153-167), Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Küçükşen, K. (2017). Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(5).

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47-57.

Ravenstein, E. G. (1885). The laws of migration. Journal of the statistical society of London, 48(2), 167-235.

Şenol, D., Alp, Y. E. (2012), “Çocuk Gelin ve Çocuk Dul Kadınlara Kırıkkale Örneğiyle Sosyolojik Bir Bakış”, Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 18-19 Mayıs 2012, (ss. 248-262), Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları

Yılmaz, A. (2019). Göç Ve Kadın: “Göçün Feminizasyonu” ve Kadın Göçmenlerin Durumu. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(01), 383-400.

Published

2022-12-20

How to Cite

HADİMLİ , H. ., BULUT, İhsan ., YÜKSEL, M., & ÖZDEMİR, H. M. . (2022). The Impact of Marriages In The Process of Social Acceptance and Adaptation of Syrian Female Asylum Seekers (Siirt City). WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 7(1), 01–15. https://doi.org/10.5281/zenodo.7443781

Issue

Section

Articles