Interpartner Psychological Violence: (Semiotic and Content Analysis of the Movies “The Killing of Two Lovers” And “Biz Böyleyiz” Within the Context of Self-Disclosure Phenomenon)

Authors

  • Mustafa YAĞBASAN Malatya Turgut Özal Üniversitesi
  • Kübra YILDIRIM

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8154885

Keywords:

Self-Disclosure, Partner, Psychologica, Cinema, Violence

Abstract

It is a requirement and obligation of social life for people to constantly engage in communicative action with individuals involved in their environment or private lives. Those in the private and close communication circle are commonly called “partners.” According to TDK, this concept is defined as a spouse, co-partner, teammate, and each party in a sexual relationship. Acts of violence, which are a social problem and include negative behaviors, are mostly encountered among partners, and it is assumed that victims are usually women. Violence is undoubtedly a behavior that can be learned, and this action can become a habit in many ways. The fact that scenes of violence are relatively frequent, especially in media tools, and often refer to legitimacy metaphorically, is considered one of the main reasons for the problem in this context. In addition to television and newspapers, interpartner scenes of violence in TV, newspapers, series, and motion pictures should undoubtedly be considered one of the process’s triggering components. This research aims to analyze psychological and physical violence through ‘self-disclosure,’ which forms the basis of inter-partner relations in the recently released movies. In the study, a foreigner and a Turkish movie were selected as a sample to determine the projections of interpartner psychological violence within the framework of ‘self-disclosure.’ In this regard, the movies ‘The Killing of Two Lovers’ and ‘The Way We Are,’ which were released in 2020 and where violent scenes were frequently visible, were tried to be analyzed through content analysis and semiotic methods, and the dominance between the partners was tried to be tested.

As a result of the findings obtained from the movies, it was concluded that male and female partners used psychological violence against each other at different times and ways, harmed each other, and psychological violence negatively affected individuals and relationships. In addition, it was determined that the partner who used interpartner psychological violence, which disproved the basic hypothesis of the study, was mostly female, and the victim was male. Furthermore, the findings revealed that many forms of violence have been legitimated through films.

References

Akkaş İ. ve Uyanık Z. (2016). “Kadına Yönelik Şiddet”. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (1): 32-42

Altıparmak İ. B. (2018). “Sosyal Öğrenmenin Aile İçi Şiddete Etkisi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (34): 233-262, DOI: 10.21550/sosbilder.339808

Altunay H. (2019) Flört Döneminde Kızların Karşılaştıkları Şiddet Olgusu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneğinde, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas.

Arıkan A. (2014) Ergenlerde Aile İçi Şiddet ile Benlik İmgesi ve Umutsuzluk Düzeyi Arasındaki İlişki, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Bahar B. (2019). “Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Değişim Kuramı Perspektifinden Etik Liderlik”. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16): 237-242, https://dergipark.org.tr/bsbd.

Bahar H. İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: USAK Yayınları.

Baldan A . G. ve Akış N (2017). “Flört Şiddeti”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43 (1): 41-44.

Baykal T (2008) Ailede Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet, Bu Şiddete İlişkin Tutumlar ve Kişinin Şiddet Yaşantısı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Boyacıoğlu İ., Uysal M. S. ve Erdugan C. (2020). “Psikolojik Şiddetin Ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin ve Kadına Kötü Muamele Envanteteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması”. Psikoloji Çalışmaları, 40 (1): 1-37, DOI: 10.26650/SP2019-0027.

Bulut M., Aslan, R. ve Arslantaş H. (2020). “Kabul Edilmemesi Gereken Toplumsal Bir Gerçek: Yakın Partner Şiddeti”. Sakarya Tıp Dergisi, 10 (2): 334-347, DOI:10.31832/smj.681134.

Çağ P. (2016) Evlilik Doyumu: Bir Model Testi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

Çalışır M. (2009). “Yetişkin Bağlanma Kuramı ve Duygulanım Düzenleme Stratejilerinin Depresyonla İlişkisi”. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (1): 240-255, www.cappsy.org/archives/vol1/.

Çetinkaya B. (2005) Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum.

Dur C. (2020) Evli Bireylerde Eşe Kendini Açma ve Eş Tükenmişliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Gürer T. (2019) Evli Bireylerde Eşe Kendini Açma ve Evlilik Doyumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kandemir N. ve Alıcı B. (2022). “Ekonomik Şiddetin Toplumsal Yansımalarına Türk Sinemasından Bakış: Nefesim Kesilene Kadar Örneği”. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 17 (57): 365-385, DO1: 10.14783/maruoneri.992522.

Kaya Ö. E. (2021). “Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Aldatma ve Boşanma”. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10): 248-263, DOI: 10.21733/ibad.850705.

Orbay İ. (2022). “Görünmeyene Işık Tutmak: Psikolojik Şiddet”. Toplum ve Sosyal Hizmet, 33 (1): 267-290, DOI: 10.33417/tsh.975139.

Orhan F. ve Dağcı A. (2015). “Ergenlikte Dini Kimliğin İnşası: Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme”, Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. Dergisi 4 (7): 116-132.

Önder A. (2021). “Feminist Kuram”. Edebiyat Yazıları II: Eleştiri Kuramları ve Metin Tahlilleri. (Eds.) U. Bingöl, E. Yılmaz. İstanbul: Dün, Bugün Yarın Yayınları. 318.

Özerkmen N. (2012). “Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet”. Akademik Bakış Dergisi, (28): 1-19, http://www.akademikbakis.org.

Polat O. (2017). “Şiddet”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22 (1): 15-34, https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/27591/290653.

Taş S. (2020). “Emile Durkheim’ın Sosyolojik Anlayışında Toplumsal İşbölümü, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Din, Anomi ve İntihar”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 13 (29): 442-449, DOI Number: 10.12981/mahder.679079.

TDK (2023). https://sozluk.gov.tr/ sayfasından 18.04.2023 tarihinde ulaşılmıştır.

Published

2023-07-17

How to Cite

YAĞBASAN, M. ., & YILDIRIM, K. (2023). Interpartner Psychological Violence: (Semiotic and Content Analysis of the Movies “The Killing of Two Lovers” And “Biz Böyleyiz” Within the Context of Self-Disclosure Phenomenon). WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(1), 90–106. https://doi.org/10.5281/zenodo.8154885

Issue

Section

Articles