Examination of the Perception of Women in Turkish World Tales

Authors

  • Aleyna YILDIZ Uludağ Üniversitesi
  • Sedef TURAN Bilinçli Oyun Anaokulu
  • Meral TANER DERMAN Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8430914

Keywords:

Fairy Tale, Gender Roles, Perception, Turkish World, Women

Abstract

This study aims to examine the perception of women in the tales of the Turkish World. The research was carried out with phenomenology, one of the qualitative research designs. Document analysis was used as the data collection method. In this context, Azerbaijan tales addressed to the eastern part of the Turkish world, Balkan tales addressed to the western part and Anatolian tales about the Turkish world were discussed. There are a total of 151 fairy tales in 5 fairy tale books belonging to three different publishers. In line with the purpose of the research, a total of 75 fairy tales that include the perception of women in the tales were examined within the scope of the research. Descriptive analysis was used in data analysis. Therefore, in the descriptive analysis process; A deductive path from general to specific was followed through the stages of creating categories, theme sandsub-themes. The stages of creating categories, theme sandsub-themes were carried out with the content analysis technique. In the content analysis, it was tried to determine the perception that each fairy tale includes about women by digitizing them within the frame work of code themes and categories. In this context, each expression related to physical appearance, personal characteristics, emotional state, motherhood, gendere quality and profession in the tales is in dicated using frequency (f). The findings of the study determined that there are more symbols of negative perception to wards women in the tales of the Turkish world. Regarding the positive perception to wards the heroines in these tales; It has been seen that women are symbolized as beautiful, hardworking and self-sacrificing mothers. Regarding the negative perception to wards the heroines in fairy tales; old, lying, sad, stepmother with bad behavior, it has been seen to be symbolized in the form of humiliation about gender equality. In the fairy tales, it has been seen that the heroines are symbolized as a princess for their high-status profession and as a bride for a low-status professional status. Based on the results of the research, it can be suggested that tales with more expressions symbolizing positive perception to wards women should be taught to children at home and in schools. Informative studies can be carried out in order for teachers and parents to be more conscious and to choose more suitable fairy tales on this subject. In terms of studies that actively deal with the concept of women in society, aiming to reveal the perception of women and the value shown to women, the tales hedslight on new studies with the roles of women in its inside.

References

Akaydın, Ş.& Çeçen, M. A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4139

Arıcı, A. F. (2009). Masalların çocuk edebiyatında kullanımı. Çoluk Çocuk Dergisi, 87, 36-79.

Berbercan, M. T. (2017). ‘Girl’ and ‘woman’ in thepre-islamic Turkic texts. Journal of Old Turkic Studies, 1(1), 7-19.

Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö., ve Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 288-303.

Boratav, P. Naili. (2000). 100 soruda Türk halk edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among fiveapproaches (2nd ed.). Sage Publications, Inc.

Çemenzeminli, Y. V., (1977), “Hayatım”, Eserleri, Bakü. (3. Cilt).

Değirmenci, H. (2020). Cengiz Aytmatov'un Cemile ile Hakan Şenocak'ın Naj hikâyelerinde ana motif olarak "yasak aşk". Journal of International SocialResearch, 13(74), 42-48.

Duymaz, A. (2002). Türk halk serinde gerçeküstü destanlar üzerine bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (8), 107-121 .

Erken, J. (2018). Feminist teori ışığında Muğla Masallarında kadın algısı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19(42 Kadın Çalışmaları Özel Sayısı), 163-186.

Eyüboğlu, İ. Zeki. (1987) Anadolu inançları-Anadolu mitolojisi. Geçit Kitabevi.

Fidan, F. Z. (2022). Üvey annelik algı ve tanımları: kişisel deneyimler ve kültürel hafıza. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8(21), 34-45.

Gültekin, M. (2013). Kazan-Tatar Masalları (İnceleme-Metinler). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Gün, B. (2008). Masallara feminist bir bakış ve cinsiyet meseleleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

Güzel, E. (2013). Kültürel bağlamda kadın ve güzellik: Türkiye’de bir iktidar alanı olarak elitler üzerinden güzellik anlayışına ve bir tüketim nesnesine dönüşen kadın sorununa bakış. (Tez No: 333613) [Doktora tezi. Yeditepe Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.

Hazır Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak Altınyüzük, C. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim Dergisi,38(168), 288-303.

Hearne, B., Stevenson, D. (2000). Choosing books for children: A commonsense guide. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Johnson, B. &Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları nicel, nitel ve karma yaklaşımlar (4. Baskı). Eğiten Kitap.

Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Anı Yayıncılık.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Nobel Yayın Dağıtım.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book.

Özcan, H. (2007). Anadolu Alevi kültüründe kadına bakışın temelleri. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, 1-10.

Pacteau, F. (2005). Güzellik semptomu. Banu Erol (Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Saban, A. (2009). Çoklu zekâ kuramı ile ilgili türkçe çalışmaların içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2), 833-876.

Sakaoğlu, S. (2002). Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Akçağ Yayınları.

Sarper Öztürk, F. (2011). Türk ve Alman masallarından seçilen örnek metinlerde kadın figürleri (Tez No. 286822) [Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.

Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat. Tudem Yayınları.

Smolik, I. (2013). Türk ve Rus halk masallarında kadın imgesi (Tez No. 363364) [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.

Şenkal, Y. (2016). Feminist kuramlar bağlamında reklamda kadın imgesine bakış. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (42), 91-114.

Temellioğlu, Ş. H. (2021). Andersen masallarında toplumsal cinsiyet rolleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 165-178. https://doi.org/10.22466/acusbd.945013

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, S. (2021). Duygusallık ve rasyonellik algılarının toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kurgulanması. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(28), 91-103.

Published

2023-10-12

How to Cite

YILDIZ , A., TURAN , S. ., & TANER DERMAN , M. . (2023). Examination of the Perception of Women in Turkish World Tales. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(2), 227–236. https://doi.org/10.5281/zenodo.8430914

Issue

Section

Articles