Analysis of Women's Labor Force Profile and Statistics in Turkey in terms of Literature

Authors

  • Perihan ABAY Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8430547

Keywords:

Women Labor Force, Statistics, Literature Analysis, Gender Inequality, Employment

Abstract

Objective: The focus of this study is to analyze the women's labor force profile and statistics in Turkey from the perspective of the literature. Women's labor force participation is of great importance in the context of economic and social development. In countries like Turkey, the status and statistics of the women's labor force are vital for understanding the problem of gender inequality, guiding policy making and increasing women's employment. The main objective of this study is to provide a comprehensive understanding of women's labor force participation, employment status and gender inequality by conducting a detailed analysis of the women's labor force profile and statistics in Turkey from the perspective of the literature. Within the scope of the objective of this study, the following sub-objectives were pursued.

Methods: In general, the following issues about the Women's Labor Force Profile and Statistics in Turkey have been evaluated in terms of the literature within the scope of the study. The women's labor force profile in Turkey is shaped by cultural, social and economic factors. Implementing policies and programs that support women's labor force participation is important for reducing gender inequality. Analyses in the literature emphasize the need to redefine gender roles, encourage men's participation in housework and increase women's visibility in leadership positions. In this way, it is stated in the results and findings of the literature sources that women's participation in the labor force can increase and gender inequality can be reduced. In this study, the studies in the literature on the subject of the research were compiled and the results and conclusions obtained were interpreted.

Results: Policies and measures to reduce gender inequality are a great necessity. Increasing women's participation in the labor force is seen as a critical factor in promoting economic growth and supporting social development.

Conclusion: Increasing women's labor force participation will not only ensure women's economic independence, but will also contribute positively to the economic growth and social development of the country. Therefore, it is concluded that more efforts should be made to address gender inequality and unlock women's potential in the labor market.

References

Akdemir, S., Davarcıoğlu Özaktaş, F., & Aksoy, N. (2019). Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde kadının işgücü piyasasındaki yeri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (43), 184–202. https://doi.org/10.17498/KDENIZ.535058

Algan, B., & Algan, M. (2013). Eğitim hakkı ve özgürlüğü bağlamında eğitim hizmetlerinin ruhsat usulü ile özel kişilere gördürülmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(3), 147–194. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/48106/608327

Arslan, İ. K., & Toksoy, M. D. (2017). Türkiye’de kadınları girişimciliğe yönelten faktörler karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 1(1), 123–148. https://doi.org/10.1142/S1084946705000100

Aytaç, Ö. (2015). Girişimcilik: Sosyo - kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 139–160. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4757/65345

Bardakçı, Ş., & Oğlak, S. (2022). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi ve Türkiye. Toplumsal Politika Dergisi, 3(1), 71–90. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpd/issue/70403/1091659

Bulut, D., & Kızıldağ, D. (2017). Gender discrimination and the effects on women human resources managers careers. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(2), 81–102. https://doi.org/10.11611/YEAD.321237

Çöğürcü, İ. (2016). İktisadi doktrinlerde geçmişten günümüze girişimciliğin önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 65–80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed/issue/61815/924827

Demirgöz Bal, M. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15–28.

Erdoğan, R., & Okudum, R. (2015). Türkiye’de işgücünün bölgesel analizi. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), 49–62. https://doi.org/10.17295/DCD.15058

Eren, M. V. (2020). Cinsiyet eşit(siz)liğinde genç kadın işsizliği ile kalkınma arasındaki ilişki: Avrupa Birliği ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 15(59), 598–614. https://doi.org/10.19168/JYASAR.702505

Gökakın, Z. Ö. (2000). Doksanlı Yılların Yeni Kahramanları: Türkiye’de Girişimci Kadın Profili. 8. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 109–123. Nevşehir.

Gözgü, F. (2015). Bilgi ekonomisinin lokomotifi inovasyonun meslek yüksekokullarındaki rolü. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(Special Issue 1), 42–71. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradoks/issue/16347/171186

Halaçlı, B., & Karaalp-Orhan, H. S. (2022). Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği: İşveren yönlü bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (61), 65–90. https://doi.org/10.18070/ERCIYESIIBD.973090

Kakıcı, H., Emeç, H., & Üçdoğruk, Ş. (2007). Türkiye’de çalışan kadınların çocuk bakım tercihleri. Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (5), 20–40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuekois/issue/8990/112086

Kaşıkırık, A., & Gülümser, I. (2021). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anayasalara ve uluslararası sözleşmelere yansıması. Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi, 1(1), 59–69. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulusam/issue/68756/1081926

Kavak, Y. (2011). Türkiye’de nüfus ve eğitim: Uzun vadeli (2010–2050) nüfus projeksiyonları ve eğitim sistemine yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 41(192), 86–104. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406829

Kaya, C. (2009). Çalışma yaşamında kadın işgücü sorunları ve örgütlenme eğilimleri (Master’s Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://avesis.deu.edu.tr/dosya?id=13ea2d57-61a9-404d-9b59-287bbc50532b

Keskin, S. (2017). Kadın ve erkek girişimciler arasındaki farklılıklar. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 64–76.

Kılınç, N., & Karaçay, H. (2021). İşgücü piyasasında kadının konumu ve cinsiyete dayalı ayrımcılık: Neoklasik ve Marksist yaklaşımlar üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 9(1), 24–33. https://doi.org/10.1111/J.1475

Kıral, G., & Karlılar, S. (2017). Türkiye’de kadın işgücüne katılımını etkileyen faktörler: Adana ili üzerine bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 272–286. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/33225/378649

Kızılgöl, Ö. A. (2012). Kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 88–101. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/doujournal/issue/66666/1043041

Korkmaz, A., & Korkut, G. (2012). Türkiye’de kadının işgücüne katılımının belirleyicileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 41–65. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20821/222845

Kutlu, D., Aktaş Çimen, Z., & Güdekli, D. (2022). Küresel cinsiyet eşitsizliğinin istihdam, eğitim ve GSYH değişkenleri açısından değerlendirilmesi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 17(68), 857–877. https://doi.org/10.19168/JYASAR.1141328

Ljunggren, E., & Kolvereid, L. (1996). New business formation: Does gender make a difference? Women in Management Review, 11(4), 3–12. https://doi.org/10.1108/09649429610122096/FULL/XML

Örücü, E., Kılıç, R., & Kılıç, T. (2007). Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(2), 117–135. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/13687/165643

Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 93–112. https://doi.org/10.21560/SPCD.03093

Özdemir, G., Unakıtan, G., Keskin, G., Yilmaz, E., & Er Ülker, F. (2017). Tarım işletmelerinde kadınların işgücüne katkısı ve örgütlenme yaklaşımları: Trakya bölgesi örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(39), 33–58. https://doi.org/10.21560/SPCD.V17I33911.227587

Özkan, G. (2017). Kadına yönelik şiddet-aile içi şiddet ve konuya ilişkin uluslararası metinler üzerine bir inceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 533–564.

Özkaya, M. O. (2009). Kadın girişimcilere yönelik “strateji geliştirmede” yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmak, mümkün mü? Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(11), 56–72. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/21820/234552

Özveren, A. D., & Dama, N. (2022). Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair mevcut durum algısı. Çalışma İlişkileri Dergisi, 13(1), 107–122. Retrieved from www.dergipark.org.tr/cider

Sağlam, F. (2019). İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde tüm hak ve özgürlüklere yönelik kurallar üzerine bir deneme. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25(2), 1236–1252. https://doi.org/10.33433/MARUHAD.665522

Sağlık, B., & Çelik, H. Y. (2018). Küreselleşen çalışma hayatında kadının rolü. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 95–120. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500257

Şahin, S., & Bayhan, A. C. (2020). Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik boyutu. Lectio Socialis, 4(1), 59–74. https://doi.org/10.18221/BUJSS.288737

Şahinoğlu, T., & Batu Ağırkaya, M. (2021). Kadın istihdamını etkileyen unsurlar ve bu unsurların demografik özelliklerle ilişkisi: Erzurum ili örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 398–421. https://doi.org/10.25204/IKTISAD.902806

Sar, E. (2021). Çalışma hayatında kadın istihdamı ve Türkiye’de yansımaları. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 20–40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/898871

Şeker, A. (2020). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin irrasyonelliği ve kamusal alandaki yansımaları. Current Research in Social Sciences, 6(2), 92–102. https://doi.org/10.30613/CURESOSC.651457

Şensoy, P. Ç. (2022). Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde eğitim hakkı: İnsan hakları ve fırsat eşitliği bağlamında bir inceleme. Alanyazın, (Special Issue), 23–47. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyazin/issue/62235/1188035

Serel, H., & Özdemir, B. S. (2017). Female employment and economic growth relations in Turkey. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(3), 134–150. https://doi.org/10.11611/YEAD.310569

Topkaya, S. (2021). Cinsiyet temelli ücret eşitsizliği sorunu üzerine bir inceleme. Parion Akademik Bakış Dergisi, 1(1), 53–64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pabd/issue/75021/1229877

TRT Haber. (2023). Kadın istihdamı oranı 2022'de rekor kırdı. Retrieved from https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/kadin-istihdami-orani-2022de-rekor-kirdi-755533.html

Tuna Uysal, M., Tan Eren, G., & Şimşek, E. (2019). Toplumsalın doğallaştırılması: Erken evliliklerde toplumsal cinsiyet algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(47), 196–220. https://doi.org/10.35237/SUFESOSBIL.569738

Tunç, H. (1989). Türkiye’nin demografik yapısı ve sorunları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 47(1–4), 367–378.

Turgut, A. Ş. (2019). Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin toplumsal cinsiyet, kadının istihdamı ve kadın yoksulluğu açısından değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (38), 315–329. https://doi.org/10.35343/KOSBED.581637

Turkish Statistical Institute. (2023). Labour force statistics, 2022. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2022-49390

Yaşar, N. (2018). Eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin okullaşma oranına etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler karşılaştırması. Kadın Araştırmaları Dergisi, (17), 55–69. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iukad/issue/39940/474166

Yazicioğlu, S. (2019). İş – yaşam dengesi kapsamında ebeveyn izninin evli çalışanların algı ve tutumları ekseninde analizi - hizmetler sektöründe bir saha uygulaması (Master’s Thesis, Hacı Bayram Veli University, Ankara, Türkiye). Retrieved from https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/374441

Yetim, N. (2002). Sosyal sermaye olarak kadın girişimciler: Mersin örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 79–92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eab/issue/39833/472261

Yıldırım, F., & Gül, H. (2021). Uluslararası kalkınma politikaları ve kadınların güçlendirilmesi üzerine bir değerlendirme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 679–695. https://doi.org/10.33206/MJSS.760005

Yılmaz Şahin, B., & Alp, C. (2020). Kadınların işgücüne katılımının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(45), 186–202. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/53886/574255

Zapalska, A., & Fogel, G. K. (1998). Chracteristics of Polish and Hungarian entrepeneurs. Journal of Private Enterprise, 19(2), 132–144.

Zeren, F., & Kılınç Savrul, B. (2018). Kadınların işgücüne katılım oranı, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve kentleşme oranı arasındaki saklı koentegrasyon ilişkisinin araştırılması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 87–103. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/36994/448452

Zhao, F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1), 25–41. https://doi.org/10.1108/13552550510580825

Downloads

Published

2023-10-12

How to Cite

ABAY, P. (2023). Analysis of Women’s Labor Force Profile and Statistics in Turkey in terms of Literature. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(2), 179–196. https://doi.org/10.5281/zenodo.8430547

Issue

Section

Articles