Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi

Authors

  • ZUHAL AKGÜN YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.46291/wwsj.v5i5.22

Keywords:

Bireysel Yenilikçilik, Yeniliğin Önündeki Engeller, Üniversite, Kadın Akademisyen.

Abstract

Bilgi çağının şekillenmesinde önemli rol üstelen kurumlardan biri olan üniversiteler, yeniliklerin yönlendirilmesinde önemli yapı taşları olarak akademisyenler ışığında yol almaktadır. Akademisyenlerin yenilikçi bir profil çizmesinin eğitim-öğretim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. Toplumsal gelişimin merkezinde yer alan üniversitelerde, akademik kaliteyi yükselten kadın akademisyenlerin yenilikçi profilleri belirlemek bu çalışmanın amaçlarından biridir. Yükseköğretimin kadın temsilcileri için yenilikçi olmanın, yenilikçi bireyler yetiştirmenin sorumluluğu yanında yenilikçiliğin önündeki engellerin varlığından da söz edilmektedir. Kendini geliştirme, kariyer ilerlemesi gibi çeşitli alanlarda kendini göstermesi muhtemel olan bu engellere ilişkin tespitlerde bulunmak, çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.

Belirlenen amaçlar doğrultusunda uygulanan anket formunda Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ), Yeniliğin Önündeki Engeller (YÖE) ölçekleri kullanılmıştır. Saha araştırması 2006 yılında kurulan 15 üniversiteye yönelik yapılmaktadır. Üniversitelerin web sitelerinde bulunan mail adresleri aracılığıyla elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Katılımcı kadın akademisyenlerin yüksek düzeyde yenilikçi olduğu tespit edilmiştir. En yenilikçi ve öncü kategorinin Dr. Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi, 31-40 yaş aralığı olduğu belirlenmiştir. Yeniliğin önündeki engellerin kadın akademisyenler tarafından algılanmasında bağımsız değişkenler açısından anlamlı bir fark bulunmamakla beraber öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin algı düzeyi daha yüksek çıkmıştır. Kurumsal ve bireysel engeller yüksek öncelikli, toplumsal engeller düşük öncelikli değerlendirilmiştir.

References

Akgün, F. (2017). Öğretim Elemanlarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Kabulleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.

Akgün, Z., & Kılıç, S. (2019). Türkiye'de Dijital Ürünlerin Benimsenme Düzeyleri: C Kuşağı Tüketicilerine Dair Bir Saha Araştırması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54( 2) , 1014-1034.

Andrews, P. (2007). Barriers to innovation. Leadership Excellence, 24 (10), 19.

Başaran, S., D., & Keleş, S. (2015). Yenilikçi Kimdir? Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 106-118.

Bayraktar, D. M. (2012.) “Öğretim Elemanlarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Ve Web 2.0 Araçlarını Benimsemeleri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 35-47.

Bollen, K. A. (1989). Structural Equations With Latent Variables, New York: John Wiley & Sons Inc.

Ceylan, S. (2019). Innovativeness Levels and Perceived Barriers to Innovativeness of Nursing Students. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(4), 363-371.

Çetin, D., & Bülbül, T. (2017). Okul Yöneticilerinin Teknostres Algıları İle Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1241-1264

Demircioğlu, T., & Konokman, G., Y., & Akay, C. (2016). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yenilikçilik Düzeylerinin Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59).

Demuth, L.G. (2010). Accepting Technology As A Solution: A Quantitative Study Investigating The Adoption Of Technology At Colleges, Minnesota: Capella University, Doctoral Dissertations.

Dickerson, D. M., & Gentry, J. W. (1983). Characteristics of Adopters and Non Adopters of Home Computer, Journal of Consumer Research,10, 225-235.

Entsminger, V. (1995). Teachers' Perceptions Of A Pedagogic Innovation: Barriers and Mechanisms For Successful Implementation. Unpublished Doctoral Dessertation, Saint Louis University, St.Louis, MO.

Ertuğ, N., & Kaya, H. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Profilleri Ve Yenilikçiliğin Önündeki Engellerin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi,14 (3), 192-197.

Feldman, L. P., & Armstrong, G. M. (1975). Identifying Buyers of A Major Automotive Innovation, Journal of Marketing, 39, 47-53.

Goldsmith, R. E., & Foxall, G. R. (2003). The measurement of innovativeness. In L. V. Shavinina (Ed.), The international handbook on innovation (321-330). Kidlington-Oxford, UK: Elsevier.

Greenhill, V. (2010). Partnership for 21st Century Skills. 21st Century Knowledge And Skills in Educator Preparation. [Available online at: https://eric.ed.gov/?q=21ST+CENTURY+KNOWLEDGE+AND+SKILLS+IN+EDUCATOR+PREPARATION+&id=ED519336), Retrieved on December 21, 2019.

Hurt, H. T., & Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales For The Measurement Of Innovativeness, [Available online at: http://www.jamescmccroskey.com/measures/innovation.htm, Retrieved on December 21, 2019.

Kaya, S. (2017). Biyoloji Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Erişim Tarihi: 17.10.2018, (https://tez.yok.gov.tr), (Tez No: 472037)

Kılıçer, K. (2008). Teknolojik Yeniliklerin Yayılmasını Ve Benimsenmesini Arttıran Etmenler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 209–222.

Kılıçer, K., & Odabaşı, H. F. (2013). Exploring The Perceived Barriers To Innovativeness: Views of Turkish Pre-Service Teachers As Technology Leaders. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 246-265.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kılıçer, K., & Odabaşı H. F. 2010, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.

Lu, J., Yao, J. E., & Yu, C. S. (2005). Personal Innovativeness, Social Influences And Adoption Of Wireless Internet Services Via Mobile Technology. The Journal of Strategic Information Systems, 14(3), 245-268.

Madran, C., & Esen, K. (2002). Yeniliklerin Kabul Süreci; Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Bir Pilot Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 9(9),136-152.

Mahajan, V., & Muller, E. & Srivastava, K. (1990). Determination of Adopter Categories by Using Innovation Diffusion Models, Journal of Marketing Research,.27(1). 37-50.

Noone, L. (2000). Perceived Barriers To Innovation In Higher Education Among Key Institutional Decision-Makers At Selected Regionally Accredited Baccalaureate Degree Granting Institutions. Unpublished Doctoral Dessertation, The Union Institute & University, Cincinati, OH.

Ong, C., Wan, D. & Chng, S. (2003). Factors Affecting Individual Innovation: An Examination Within A Japanese Subsidiary In Sinfapure. Technovation, 23, 617-631.

Özaygen, A. (2004). Diffusion of Free And Open Source Software As Innovation: A Case Study of METU. Unpublished master’s thesis. Middle East Technical University, Ankara

Özdemir,F., & Özer, G. (2018). Akademisyenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri: İskenderun Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üzerinde Bir Araştırma, IV.Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi Tam Metin Kitabı, 9-20.

Öztürk, Z. Y., & Summak, M. (2014). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Özel Sayı 1), 844-853.

Robertson, T. S., & Kennedy, J. N. (1968). PRetiction of Consumer Innovators: Application of Multiple Discriminant Analysis. Journal of Marketing Research, 5. 64-69.

Rogers, Everett M. (1983). Diffusion of Innovations, [Available online at: https://teddykw2.files.wordpress.com/.../everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf, Retrieved on November 11, 2019.

Tümkaya, S., & Hurioğlu, L. (2013). Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 243-256.

Uhl, K., & Andrus, R., & Poulsen, L. (1970). How Are Laggards Different? An Empirical Inquiry. Journal of Marketing Research, 7, 51-54.

Wejnert, B. (2002). Integrating Models Of Diffusion Of İnnovations: A Conceptual Framework. Annual Review of Sociology, 28, 297-326.

Yılmaz, O., & Bayraktar, D. M. (2014). Teachers’ Attitudes Towards The Use Of Educational Technologies And Their Individual Innovativeness Categories. Social and Behavioral Sciences, 116, 3458 – 3461.

Published

2020-07-12

How to Cite

AKGÜN, Z. (2020). Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 5(5), 1–24. https://doi.org/10.46291/wwsj.v5i5.22

Issue

Section

Articles