Determining The Correlation Between Midwives’ Professional Values and Professional Attitudes

Authors

  • Tuğçe TOPAL
  • Elif Yağmur GÜR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8431126

Keywords:

Midwife, Professional attitudes, Professional values

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the correlation between midwives’ professional values and professional attitudes.

Materials and methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 285 midwives working in primary and secondary healthcare services in a city center in eastern Turkey between February 2022 and June 2023. Study data were collected using by a personal information form, the Professional Values of Midwives Scale, and the Professional Attitudes at Occupation Inventory.

Results: The mean age of the midwives participating in the study was 32.98±6.92 years, 66.7% were married, and 71.3% had an undergraduate degree. The mean scores of the midwives were 124.10±19.23 on the Professional Values of Midwives Scale and 138.90±15.42 on the Professional Attitudes at Occupation Inventory. There was a significant positive correlation between the mean scores of the midwives on the total Professional Values of Midwives Scale and the Professional Attitudes at Occupation Inventory (p<0.000). It was determined that the professional values of midwives were affected by the level of education, the department where they worked, working style, total work experience, having received education on professionalism, and membership in professional associations. On the other hand, it was found that their professional attitudes at occupation were influenced by education, satisfaction with their department, working style, the reason for choosing the profession, following innovations in midwifery, and planning to do a postgraduate degree.

Conclusion: The professional values of the midwives participating in this study were positive, and their professional attitudes at occupation were high. It can be said that especially the level of education, gaining professional knowledge/following innovations, the department, and organization have a positive effect on both professional value perceptions and professional attitudes at occupation. According to the results of this research, midwives should be assigned to the units where they can best implement their professional roles and responsibilities. The importance of organization should be emphasized. Because it is seen that professional associations are an important variable in terms of both professional values and professional attitudes.

References

Akan, A. (2021). Tekirdağ İli ve İlçelerinde Çalışan Ebelerin Tükenmişlik Düzeyleri ile Profesyonel Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Aksoy, F. (2008). Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi. Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Altay, S. (2017). Cumhuriyetin İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17(35):167-217.

Amanak, K., Demirkol, İ., Kuru, Z. (2019). Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Öz Etkililik Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2):71-75.

Arpacıoğlu, M.S., Baltacı, Z., Ünübol, B., (2021). COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Covid Korkusu, Depresyon, Mesleki Doyum Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(1):88-100.

Balçık Çolak, M., İçke, S. (2023). Ebelerin Profesyonel Değerleri ve Mesleki Yetkileriyle İlgili Algılarının Değerlendirmesi. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 5(1):10-18.

Baran Camci, G., Kavuran, E. (2021). Hemşirelerin İş Stresi ve Tükenmişlik Düzeyleri İle Meslek ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2):274-283.

Barutçu, E., Serinkan, C. (2008). Burnout Syndrome: An Important Problem Today, and a Research Study Conducted in Denizli. Ege Academic Review, 8:541-561.

Başkurt, E., Aydın Ateş, N. (2020). Ebelik Alanında İnovasyon Yaklaşımları. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(2):29-34.

Bodur, G. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik (İnovasyon) Düzeyleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2):139-148.

Bolat, D. (2023). Ebelerin Profesyonel Değerleri İle Mahremiyet Bilincinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, İstanbul: Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

Borelli, S.E. (2014). What is a Good Midwife? Insights From the Literatüre. Midwifery, 2014:30, 3-10.

Byars, M., Camacho, M., Earley, D., Harrington, L. 2017. Professionalism in the Critical Care Setting: A Concept Analysis. Nursing Critical Care, 12(3):5-8.

Çelik, S., Ünal, Ü., Saruhan, S. (2012). Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(3):193-199.

Demir Dikmen, Y., Yönder, M., Yorgun, S., Yıldırım Usta, Y., Umur, S., Aytekin, A. (2014). Hemşirelerin Profesyonel Tutumları ile Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3):158-164.

Demirbaş Meydan, Ş. (2016). Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Ekström, A.C., Thorstensson, S. (2015). Nurses and Midwives Professional Support İncreases With İmproved Attitudes - Design and Effects of a Longitudinal Randomized Controlled Process-Oriented İntervention. BMC Pregnancy Childbirth, 15(275):1-9.

Erbil, N., Bakır, A. (2009). Meslekte Profesyonel Tutum Envanterinin Geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1):290-302.

Ertekin Pınar, Ş., Cesur, B., Duran, Ö., Güler, E., Üstün, Z., Abak, G. (2013). Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Profesyonellikleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 8(23):19-37.

Esen, B., Karakoç, A. (2016). Yenidoğan Yoğun Bakım Ebe ve Hemşirelerinin Etik İkilemleri ve Mesleki Profesyonellik Düzeyleri İle İlişkisi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 6:30-46.

Fırtına Çakı, E., Sönmez, M. (2020). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Meslekte Profesyonel Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Fen ve Sağlık Dergisi, 1(2):58-69.

Homer, C.S.E., Friberg, I.K., Dias, M.A.B., Ten Hoope-Bender, P., Sandall, J., Speciale, A.M., Bartlett, L.A. (2014). The Projected Effect of Scaling Up Midwifery. The Lancet, 384(9948):1146-1157.

İlhan, S. (2004). Bazı Temel İşlevleri ve Artan Önemi Açısından Meslek. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 3(1):132-137.

Karaçam, Z. (2016). Türkiye’de Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ebelik Mesleğinin Durumu: Yasal Düzenlemeler, Eğitim ve Araştırma. Lokman Hekim Dergisi, 6(3):128- 136.

Kaya, D., Yurdakul, M. (2007). Türkiye’de ve Dünyada Ebelik Eğitimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3(2):233-241.

Kızılca Çakalöz, D., Çoban, A. (2019). Profesyonel Bir Meslek Olarak Ebelik: Lisansüstü Program Öğrencileri Ne Düşünüyor? Tek Durumlu Bir Örnek Olay Çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(4):239-248.

Nazik, E., Arslan, S. (2014). Hemşirelik Mesleğinin Geleceği: Öğrencilerin Beklentileri. Bozok Tıp Dergisi, 4(1): 33-40.

O’Loughlin, J., Casanova1, F., Jones, S.E., Hagenaars, S.P., Beaumont, R.N., Freathy, R.M., Watkins, E.R., Vetter, C., Rutter, M.K., Cain, S.W., Phillips, A.J.K., Windred, D.P., Wood, A.R., Weedon, M.N., Tyrrell, J. (2021). Using Mendelian Randomisation Methods to Understand Whether Diurnal Preference is Causally Related to Mental Health. Molecular Psychiatry, 26:6305-6316.

Ohayon, M.M., Lemoine, P., Arnaud Briant, V., Dreyfus, M. (2002). Prevalence and Consequences of Sleep Disorders in a Shift Worker Population. Journal of Psychosomatic Research, 53(1):577-583.

Öner Altıok, H., Üstün, B. (2014). Profesyonellik: Kavram Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergisi, 7(2):151-155.

Özkahraman Koç, Ş. (2019). Factors Affecting the Professionalism of Midwifery Students. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(2):55-61.

Renfrew, M.J., McFadden, A., Bastos, M.H., Campbell, J., Channon, A.A., Cheung, N.F., Silva, D.R.A.D., Downe, S., Kennedy, H.P., Malata, A.,

McCormick, F., Wick, L., Declercq, E. (2014). Midwifery and Quality Care: Findings From a New Evidence-Informed Framework for Maternal and Newborn Care. The Lancet, 384(9948):1129-1145.

Reyhanoğlu, N., Yıldırım, A. (2022). Hemşirelikte Profesyonel Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 6(1):53- 64.

Samancı, H., Basım, H.N. (2018). Kendilik Değerlendirmeleri ve İş Yükü Fazlalığının Mesleki Tatmin Üzerine Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 5(2):169-174.

Sökmen, Y., Taşpınar, A. (2021). Ebelerin Mesleki Profesyonel Tutumları ve Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2):156-166.

Summer, A., Guendelman, S., Kestler, E., Walker, D. (2017). Professional Midwifery in Guatemala: A Qualitative Exploration of Perceptions, Attitudes and Expectations Among Stakeholders. Social Science & Medicine, 184:99-107.

Şahin, D. (2009). Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelerinin Rol Çatışması-Rol Belirsizliği ve Tükenmişlik Durumları. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara: Ankara Üniversitesi.

Şenol, F., Uğurlu, Z. (2019). Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Mesleki Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 29(1):44-53.

Tanaka, N., Horiuchi, S., Shimpuku, Y., Leshabari, S. (2015). Carreer Development Expectation and Challenges of Midwives in Urban Tanzania: A Preliminary Study. BMC Nursing, 14(27):1-6.

Tarhan, G., Kılıç, D., Yıldız, E. (2016). Hemşirelerin Mesleğe Yönelik Tutumları ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 58:411-416.

Tarhan, N., Şar, S. (2021). Sağlıkta Bireysel Yenilikçilik, Motivasyonel Kararlılık ve Performans. Lokman Hekim Dergisi, 11(1):10-15.

Toker, E., Turan, Z., Seçkin, Z. (2020). Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum, 1:88-97.

Toker, S. (2016). Sivas İl Merkezinde Çalışan Ebelerin Meslekte Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Ünal, S., Karlıdağ, R., Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi. Klinik Psikiyatri, 4:113-118.

Ünsar, S., Akgün Kostak, M., Kurt, S., Erol, Ö., (2011). Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(1):2-6.

Ünver, H., Şimşek Küçükkelepçe, D., Ünver, Z. (2022). Ebelerde Mesleki Aidiyetin Profesyonel Değer Tutumuna Etkisi. Turkish Journal Family Medicine and Primary Care, 16 (1):8-15.

Yeşiltaş, A., Gül, İ.(2016). Hemşirelerin Çalışmak İçin Tercih Ettikleri Birimler ve Tercih Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2):74-87.

Yörük, S. (2006). Dünya'da Ebelik Eğitimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1):46-50.

Yücel, U., Ünal, İ., Özdemir, T., Koyuncu, M., Çakmak, N. (2018). Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi. Medical Sciences, 13(4):94-104.

Downloads

Published

2023-10-12

How to Cite

TOPAL, T., & GÜR, E. Y. (2023). Determining The Correlation Between Midwives’ Professional Values and Professional Attitudes . WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(2), 308–318. https://doi.org/10.5281/zenodo.8431126

Issue

Section

Articles