Being a Woman Manager in Local Media

Authors

  • Berna ARSLAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
  • Ayla YUNUSOĞLU Mersin University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8429886

Keywords:

Women Journalist, Gender, Local Media

Abstract

When the media is considered in different dimensions, it is a sector that contains many problems. The most important of these problems are related to women's employment and gender inequality. Researches on this subject in the field of media show that the sector has a male-dominated structure. Of course, women's problems related to working life are not limited to media organizations. Women struggle with gender inequalities in almost every branch of the production and service sector. Considering the power of the media to influence society, it is expected to raise public awareness on gender equality, while the fact that gender discrimination is experienced in this sector presents a situation that contradicts the functions of mass communication. The local press has a special importance among the media companies that provide services in different areas. Because the local press is in close contact with the public as well as with all the institutions and organizations in the province where it is located. This proximity makes the local press special and important in terms of its dominance over the problems in the region and its power to form public opinion. This study focuses on the problems and opportunities of female journalists working in managerial positions in local press organizations. In this context, a qualitative research was designed within the scope of the study. In-depth interviews were made with 12 female managers, who have different education, age and professional experience, determined by snowball sampling method, in local press organizations in different cities of Turkey. The data obtained were interpreted with the descriptive analysis method. According to the results obtained from the analysis journalist participating in the study represent the younger generation and all but one have vocational training. It is noteworthy that the problems of women journalists differ according to the region they work in. Although they are senior managers, women journalists do not prefer to take active roles in non-governmental organizations. However, it is thought that women journalists who work as managers in the local media, as well as their professional success, showing unity and solidarity within non-governmental organizations would be a source of motivation for women working or wanting to work in this field.

References

Arabacı, B. (2015). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Cinsiyete Dayalı İş Bölümü ve Çalışan Kadın, G. Ağrıdağ (Edt.), Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları içinde (ss,1-560). Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi ISBN: 978-975-487-207-1

Arıkan, R. (2017). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık

Arslan, E., Arslan, B. (2017). Local Press And Women Workers In The Context Of Gender Inequality. Current Debates In Public Relations Cultural & Media Studies, 9, 217-238.

Arslan, B. (2023). Yerel Basın Yöneticilerinin Perspektifinden İnternet Gazeteciliği: Avantajlar ve Tehditler, Türkiye Medya Akademisi Dergisi, Cilt 1, 1-40.

Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım

Başak, S. (2009). Cam Tavanlar. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, XI (2), 119-132

Pathak, B., Bhawalkar, A., Sharma, A., Saxena D. (2018). A Study on Challenges and Opportunities for Women Journalists in Media Industry of Bhopal Region, IJRAR, 5 (3) www.ijrar.org E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138. 68-79.

Bilecen, N. (2020). Yerel Basında Kadın Çalışanların Konumu ve Sorunları: Giresun Yerel Basın Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 12 (22), 159-172.doi: 10.38155/ksbd.691952

Chaudhary, G., Kumar, A. (2021). Study of Work-Life Balance of Women Journalists in Print Media Industry, Technoarete Transactions on Advances in Social Sciences and Humanities,1(2), e-ISSN: 2583-1127, 1-4.

Çelenk, S. (2010) Kadınların Medyada Temsili ve Etik Sorunlar. B. Çaplı ve H. Tuncel (Ed.). Televizyon Haberciliğinde Etik içinde (211-228). Ankara: Fersa Matbaacılık.

Gezgin, S. (2007) Türkiye’de Yerel Basın, Türkiye’de Yerel Basın, Ed. Suat Gezgin, İstanbul, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları ISBN: 978-975-404-785-1, s.177-178.

Dhiman, B. (2023) Opportunities and Challenges for Women Journalist in Media Industry: A Critical Review. Global Media Journal, 21(63), 1-6. ISSN:1550-7521

Dökmen, Z. (2010). Toplumsal Cinsiyet. Remzi Kitabevi, (2) 1-240 ISBN: 978-975-14-1384-0.

Eyyuboğlu, H. (2010). Basında Kadın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 1-145

Kızıldağ, D. (2018). Yönetimde Kadın Sorunsalı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı.1-2 49-69

Koloğlu, H. (2019). Yerel Yazılı Basında Çalışan Kadın Gazetecilere Yönelik Mobbing ve Mücadele Yöntemleri: Antalya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı. 1-123

Korkmaz, H. (2014). Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (5), 1-14

Köseoğlu, A. (2023). Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak: Ağrı, Erzincan, Erzurum, Hakkâri ve Van İlleri Özelinde Bir Araştırma. Communicata, (25), 15-21. DOI: 10.5152/communicata.2023.23028

Kuyucu, M. (2013). Medyada Kadın Olmak: Medya İşletmelerinde Çalışan Kadınların Sorunları, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB), 2(6),ISSN:2147-4168,29-64

MEDAR (2021), Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması, 10 Eylül 2022 tarihinde https://yerelmedyavt.com/ adresinden erişildi.

Negiz, N., Yemen, A. (2011). Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler: Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 (24). 195-214.

Özay, E.N. (2018). Yerel Medyada Çalışan Yönetici Kadınlar: Aydın İli Örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.1-146.

Urhan, B. (2016) Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. F. Saygılıgil, (Edt.) Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet içinde, (ss.119-149). Ankara: Dipnot Yayınları.

Tahaoğlu, Ç. (2014). Medyanın Künyesi: Kaç Kadın Kaç Erkek? 21.Nisan 2015 tarihinde, https://m.bianet.org/cocuk/medya/154466-medyanin-kunyesi-kac-kadin-kac-erkek. adresinden erişildi.

Tanrıöver, H. (2000). Medya Sektöründe Kadın İşgücü, Toplum ve Bilim Dergisi, 86 (güz), İstanbul: Birikim Yayınları, ISSN 1300-9354, 171-193.

TUİK (2020). Yazılı Medya İstatistikleri, 2020 12 Haziran 2023 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/ adresinden erişildi.

Wırth, L., (2001), Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management, Geneva: International Labour Office).

Vural, A. M., (1999), Yerel Basın ve Kamuoyu, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1141.

Yağar, F. & Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik ve Güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (3), 1-9.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları

Yirmibeşoğlu, G. (2010), Medya Alanında Çalışan Kadınlar ve Karşılaştıkları Zorluklar, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, Editör: F. ÇOBAN DÖŞKAYA (Edt.), Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009), Bildiri Kitabı Cilt 3, İzmir: Dinç Ofset, ISBN: 978-975-441-282-6 (3.C) 1-862

Yunusoğlu, Eroğlu. A., Arslan, B. (2020). Yerel Basında Toplumsal Cinsiyet Algısı, E. Arslan (Edt.) İletişim Çalışmaları ve Kadın içinde (123-181). Konya: Literatürk Academia. ISBN: 978-605-337-252-3.

Zinderen, İ.E, Alanka, Ö.,Cezik, A.,(2016). Yerel Basın ve Toplumsal Cinsiyet (Erzurum Yerel Basınında Kadın Köşe Yazarlığı), Tarih Okulu Dergisi, 9 (28), 623-639.

Published

2023-10-12

How to Cite

ARSLAN , B. ., & YUNUSOĞLU, A. . . (2023). Being a Woman Manager in Local Media. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(2), 153–170. https://doi.org/10.5281/zenodo.8429886

Issue

Section

Articles